ALGEMENE VOORWAARDEN ROGRAMA

1.         TOEPASSELIJKHEID  

1.1     

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Rograma (hierna: Rograma)  partij is, daaronder mede begrepen het verstrekken van adviezen en het inschakelen van derden.

1.2      

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1.3      

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Opdrachtgever moet hieronder worden verstaan elke onderneming, instelling of organisatie die tot Rograma in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Rograma gesloten overeenkomst, dan wel met Rograma een overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder opdrachtgever ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de levering wordt uitgevoerd.

1.4      

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering”, wordt verstaan: de levering van diensten.

1.5      

Door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing. Iedere toepassing van dergelijke algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

1.6      

Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met Rograma gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met Rograma gesloten Overeenkomst.

1.7      

Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.

1.8      

Rograma behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten aanzien van toekomstige aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten en worden schriftelijk ter kennis en ter hand gesteld aan de Opdrachtgever.

1.9      

Voor zover deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillende Nederlandse tekst beslissend.

 

2.        OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

2.1      

De aanbiedingen en offertes van Rograma zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen en niet verplichtend, tenzij uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk het tegendeel blijkt.

2.2      

Een Overeenkomst komt pas dan tot stand wanneer de opdracht van de Opdrachtgever door Rograma schriftelijk is bevestigd, of met de uitvoering ervan door Rograma is begonnen.

2.3      

Documenten die door Rograma voor het aangaan van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom  van Rograma, ongeacht of er een Overeenkomst tot stand komt. Deze documenten mogen op geen enkele wijzevermenigvuldigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Op eerste verzoek van Rograma dienen deze documenten geretourneerd te worden, ongeacht of er een Overeenkomst tot stand komt.

2.4      

Rograma is gerechtigd een aanbetaling of bankgarantie te verlangen, alvorens zij uitvoering geeft aan de Overeenkomst of voortgaat met de nakoming van een Overeenkomst, ook indien dat betekent dat levertermijnen zullen worden overschreden. Een weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Rograma het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding van Rograma. Dat ontslaat de Opdrachtgever nimmer uit haar verplichting de tot de datum van de ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen te betalen.

2.5      

Rograma is niet verantwoordelijk voor fouten in afbeeldingen, of in generieke aanduidingen van maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs van welke aard dan ook.

2.6      

Tussentijds beëindiging door Opdrachtgever van een gesloten Overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rograma. Indien Rograma akkoord gaat met de beëindiging, is de Opdrachtgever aan Rograma een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst aan Rograma zou moeten hebben voldaan, onverminderd het recht van Rograma op volledige vergoeding van gemaakte kosten en geleden schade.

2.7      

Bij verschil tussen een order van de Opdrachtgever en de daarop volgende orderbevestiging van Rograma, is de orderbevestiging van Rograma leidend.

 

3.         INBEDRIJFSTELLING

3.1      

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de omgeving bij inbedrijfstelling ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de overeengekomen werkzaamheden direct door Rograma kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is Rograma gerechtigdbijkomendereis- en verblijfskosten alsmede de wachttijd aan de Opdrachtgever door te berekenen. De Opdrachtgever zal deze extra kosten vergoeden.

3.2      

Opdrachtgever verplicht zich de door hem aangebrachte veiligheidsvoorzieningen in stand te houden. Eventuele door Rograma  aangetroffen onveilige situaties bij door Opdrachtgever aangebrachte veiligheidsvoorzieningen dient Rograma te (laten) verhelpen en terstond te melden bij Opdrachtgever.

3.3      

Rograma verplicht zich om de door Opdrachtgever aangegeven veiligheidsvoorschriften onverminderd in acht te nemen.

3.4      

De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen verzekering aan te gaan en in stand te houden waarin Rograma (en de door Rograma voor de uitvoering van de levering ingeschakelde onderaannemers) als medeverzekerde is opgenomen indien de levering dient ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5      

Indien overeengekomen is dat materialen ter plaatse worden geïnstalleerd, geschieden eventuele bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.6      

Rograma gaat uitdrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek waar door Rograma de installatie in bedrijf wordt gesteld. Vertragingen die worden veroorzaakt het door het niet - of niet eenvoudig - bereikbaar zijn van de werklocatie, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.7      

De Opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en vanwege de Arbo Wetgeving voor het personeel van Rograma vereiste voorzieningen, alsmede voor voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaatsen voor het geleverde alsmede voor materialen, gereedschappen en dergelijk van Rograma.

3.8      

Rograma is niet aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die Rograma mocht lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van medewerkers van Rograma.

3.9      

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die Rograma mocht lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van medewerkers van Rograma. De Opdrachtgever is gehouden Rograma te vrijwaren voor aanspraken tot vergoeding van schade toegebracht aan kabels en/of leidingen alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat Rograma door middel van duidelijke aanwijzingen, deugdelijke situatieschetsen en dergelijke genoegzaam op de hoogte was gesteld.

3.10     

Voor zover ter plaatse sprake is van inbedrijfstelling wordt als oplevering beschouwd de feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet in bedrijf is gesteld en daarvan aan de Opdrachtgever mededeling is gedaan.

4.         PRIJS EN BETALING

4.1      

De prijs van de goederen en/of diensten zijn in euro. Niet in de prijs inbegrepen is BTW en overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2      

Jaarlijks met ingang van 1 januari wordt het uurtarief verhoogd met 3%.

4.3

Rograma heeft het recht om kostprijsverhogende factoren, die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, door te berekenen aan de opdrachtgever.

4.4    

Alle door de contractspartij voorgestelde wijzigingen van de oorspronkelijke Overeenkomst gelden als meerwerk. De contractspartij is gehouden de kosten verband houdende met het meerwerk te voldoen

4.5      

Elke betaling moet geschieden door overmaking binnen dertig dagen na factuurdatum en zonder inhouding van enig bedrag dat niet is gebaseerd op een uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Rograma te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6      

Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan, onverminderd overige rechten van Rograma, wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

4.7       

Alle kosten die Rograma in en buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever..

4.8     

Rograma is gerechtigd de levering van goederen en/of diensten op te schorten indien en zolang de opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Rograma.

4.9      

Rograma kan haar vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze.

5.        EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1      

Alle door Rograma geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, projectplannen, enz., blijven eigendom van Rograma tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Rograma geleverde goederen aan Rograma verschuldigd is. Indien Rograma zulks nodig oordeelt, heeft zij het recht van de Opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen te eisen.

6.         AANSPRAKELIJKHEID

6.1      

Rograma is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, welke schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Rograma toe te rekenen tekortkoming, welke te allen tijde beperkt is tot : herlevering van de prestatie waarop de  tekortkoming betrekking heeft, dan wel vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het door Rograma ontvangen factuurbedrag voor de prestatie waarop de tekortkoming betrekking heeft; dan wel het bedrag dat Rograma krachtens een door haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed krijgt, zulks ter keuze van Rograma. Aansprakelijkheid van Rograma voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van een termijn is derhalve uitgesloten.

6.2      

Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de tekortkoming waaruit de schade voortvloeit zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan Rograma heeft gemeld en dat de Opdrachtgever al datgene doet wat in redelijkheid van haar verlangd kan worden om de schade te beperken.

6.3      

De Opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Rograma. Rograma is nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

6.4      

De Opdrachtgever vrijwaart Rograma tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van goederen, de geleverde goederen of het gebruik ervan, danwel van eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart de Opdrachtgever Rograma tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (electronische) verzending van de door Rograma verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Rograma.

7          OVERMACHT

7.1      

Overmacht aan de zijde van Rograma of één van de door Rograma ingeschakelde derden schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt, zonder dat Rograma tot enige vergoeding van schade gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rograma of één van de door haar ingeschakelde derden onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdig of blijvend verhinderd en welke nog krachtens de wet, nog krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening en risico van Rograma behoren te komen.

7.2      

In de geval van blijvende overmacht heeft Rograma het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Rograma tot enige vergoeding van schade gehouden is.

8          BEËINDIGING

8.1      

Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien :

  • Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, -er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen geheel danwel (gedeeltelijk)onder bewind wordt gesteld, of wanneer er tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend;
  • Opdrachtgever de bedrijfsvoering in danwel de zeggenschap over haar onderneming of onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt danwel anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever;

8.2      

In de lid 1 bedoelde situatie heeft Rograma het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Rograma tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever gehouden zal zijn en onverminderd aan Rograma overige toekomende rechten, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen het recht op volledige schadevergoeding. De ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden.

8.3      

Bedragen die Rograma voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

9          TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1      

Op de overeenkomst tussen partijen is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.

9.2      

Alle geschillen die verband houden met de (te sluiten) overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen in beginsel worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.